Сталин за основната задача на комунистите от колониалните и зависимите страни

В какво се състоят характерните особености на съществуването и развитието на тези страни за разлика от съветските републики от Изтока?
Първо, в това, че тези страни живеят и се развиват под гнета на империализма.

Второ, в това, че наличността на двойния гнет, на вътрешния гнет (на своята буржоазия) и на външния гнет (на чуждата империалистическа буржоазия), изостря и задълбочава революционната криза в тези страни.

Трето, в това, че в някои от тези страни, например в Индия, капитализмът расте със засилен темп, като поражда и оформява една повече или по-малко многобройна класа на местни пролетарии.

Четвърто, в това, че с растежа на революционното движение националната буржоазия на такива страни се разцепва на две части, на революционна (дребната буржоазия) и на съглашателска (едрата буржоазия), от които първата продължава революционната борба, а втората влиза в блок с империализма.

Пето, в това, че наред с империалистическия блок се формира в такива страни друг блок, блокът на работниците и революционната дребна буржоазия, антиимпериалистическият блок, който има за цел пълното освобождаване от империализма.

Шесто, в това, че въпросът за хегемонията на пролетариата в тези страни и за освобождението на народните маси от влиянието на съглашателската национална буржоазия приема все по-животрептящ характер.

Седмо, в това, че това обстоятелство значително улеснява спойката на националноосвободителното движение на тези страни с пролетарското движение на развитите страни на Запада.

От това произтичат поне три извода:

1) Без една победоносна революция е невъзможно да се постигне освобождението на колониалните и зависимите страни от империализма: даром независимост не се получава.

2) Без изолиране на съглашателската национална буржоазия, без освобождаване дребнобуржоазните революционни маси от влиянието на тази буржоазия, без провеждане политиката на хегемония на пролетариата, без организиране най-съзнателните елементи на работническата класа в една самостоятелна комунистическа партия е невъзможно да се движи напред революцията и да се извоюва пълната независимост на капиталистически развитите колонии и на зависимите страни.

3) Без реална спойка между освободителните движения на тези страни и пролетарските движения на напредналите страни от Запада е невъзможно да се постигне трайна победа в колониалните и зависимите страни.
Основната задача на комунистите в колониалните и зависимите страни е да се ръководят в своята революционна дейност от тези изводи.

22 май 1925 г. 

начало