СТАЛИН ЗА СЪЩНОСТТА НА МАРКСИЗМА


Зубрачите и талмудистите разглеждат марксизма, отделните изводи и формули на марксизма като сбор от догми, които „никога" не се изменят, въпреки изменението на условията за развитието на обществото. Те мислят, че ако заучат наизуст тези изводи и формули и започнат да ги цитират наляво и надясно, ще бъдат в състояние да решават всякакви въпроси, като смятат, че заучените изводи и формули ще им послужат за всички времена и страни, за всички случаи в живота. Но така могат да мислят само такива хора, които виждат буквата на марксизма, но не виждат неговата същност, заучват текстове на изводи и формули на марксизма, но не разбират тяхното съдържание.

Марксизмът е наука за законите на развитието на природата и обществото, наука за революцията на угнетените и експлоатирани маси, наука за победата на социализма във всички страни, наука за строителството на комунистическото общество. Марксизмът като наука не може да стои на едно място – той се развива и усъвършенства. В своето развитие марксизмът не може да не се обогатява е нов опит, с нови знания – следователно отделните негови формули и изводи не могат да не се изменят с течение на времето, не могат да не се заменят с нови формули и изводи, съответстващи на новите исторически задачи. Марксизмът не признава неизменни изводи и формули, задължителни за всички епохи и периоди. Марксизмът е враг на всякакъв догматизъм.

из „Марксизмът и въпросите на езикознанието“
В-к „Правда", 2 август 1950 г. 

начало