МАО ЦЗЕ-ДУН ЗА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО

В съвременния свят всяка култура, всяка литература и изкуство принадлежат на определена класа и следват определена политическа линия. Изкуство за изкуство, изкуство надкласово, изкуство, развиващо се откъснато от политиката или независимо от нея, в действителност не съществува. Пролетарската литература и изкуство са част от цялото революционно дело на пролетариата, те са, както казва Ленин, "колелце и винтче" от общия механизъм на революцията.

"Изказвания пред Съвещанието относно литературата и изкуството в Янан" (май 1942 г.), Избрани произведения, том III.

За широките народни маси революционната култура е мощно оръжие на революцията. В дореволюционния период то служи идеологическа подготовка на революцията, в хода на революцията тя съставлява необходим и важен участък на общия фронт на революцията.

"За новата демокрация" (януари 1940 г.), Избрани произведения, том II.

Нашите литература и изкуство служат на широките народни маси, преди всичко на работниците, селяните и войниците; те се създават за работниците, селяните и войниците, те се използуват от работниците, селяните и войниците.

"Изказвания пред Съвещанието относно литературата и изкуството в Янан" (май 1942 г.), Избрани произведения, том III.

Нашите работници в областта на литературата и изкуството непременно трябва да изпълнят тази задача, непременно трябва да изменят позицията си, непременно трябва да постепенно да преминат на друга позиция, да преминат на страната на работниците, селяните и войниците, на страната на пролетариата в процеса на навлизането им дълбоко в широките маси работници, селяни и войници и в практическата борба, в процеса на изучаването на марксизма и обществото. Само така ние ще можем да имаме литература и изкуство, които истински да служат на работниците, селяните и войниците, истински пролетарска литература и изкуство.

"Изказвания пред Съвещанието относно литературата и изкуството в Янан" (май 1942 г.), Избрани произведения, том III.

Необходимо е литературата и изкуството да станат както трябва съставна част на общия механизъм на революцията и мощно оръжие за сплотяване и възпитаване на народа, за нанасяне на удар и унищожаване на врага, а също така да помагат на народа да се бори единодушно срещу врага.

"Изказвания пред Съвещанието относно литературата и изкуството в Янан" (май 1942 г.), Избрани произведения, том III.

Литературната и художествената критика имат два критерия: политически и художествен. ...
Има и политически критерий, и художествен критерий, а какво е съотношението помежду им? Между политиката и изкуството няма знак за равенство, също няма такъв знак между общия мироглед и методите на художественото творчество и художествената критика. Ние отричаме не само абстрактния, неизменен политически критерий, но и абстрактния, абсолютно неизменен художествен критерий; всяка класа във всяко класово общество има свой особен критерий както политически, така и художествен. Обаче всяка класа във всяко класово общество винаги поставя политическия критерий на първо място, а художествения - на второ. ...А ние изискваме единство на политиката и изкуството, единство на съдържанието и формата, единство на революционното политическо съдържание и по възможност съвършената художествена форма. Произведенията на изкуството, недостатъчно художествени, колкото и да са прогресивни политически, все пак не са действени. Ето защо ние се обявяваме както против онези произведения на изкуството, които съдържат погрешни политически възгледи, така и против тенденцията към създаване на произведения в "стил на лозунг", съдържащи само правилни политически възгледи, но художествено безсилни. В литературата и изкуството ние трябва да водим борба на два фронта.

"Изказвания пред Съвещанието относно литературата и изкуството в Янан" (май 1942 г.), Избрани произведения, том III.

"Нека разцъфтяват сто цветя, нека си съперничат сто школи" - това е курсът на стимулиране развитието на изкуството и прогреса на науката, за стимулиране процъфтяването на социалистическата култура в нашата страна. В изкуството могат да се развиват свободно различни форми и стилове, а в науката могат свободно да си съперничат различни школи. Ние считаме, че ако разпространяваме принудително с административни мерки един стил , една школа, и забраняваме друг стил, друга школа, това ще нанася вреда на развитието на изкуството и науката. Въпросът за правилното и погрешното в изкуството и науката трябва да се разрешава чрез свободна дискусия в средите на работниците на изкуството и науката и чрез практика в изкуството и науката, а не с опростени методи.

"По въпроса за правилното разрешаване на противоречията вътре в народа" (27 февруари 1957 г.).


Армия без култура е невежествена армия, а невежествена армия не може да победи врага.

"Единния фронт в културната работа" (30 октомври 1944 г.), Избрани произведения, том III. 

начало