СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

ЛЕВИ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ


Република България не трябва да остава най-бедната европейска страна, без перспектива и международен авторитет. Нямат бъдеще протекторатите, държавите без суверенитет. Нацията се топи. Хората изнемогват. Натрупва се масов социален гняв, който няма как да не проговори.

22-годишното парламентарно-политическо статукво, действащият политически картел, постоянното движение надясно и надолу блокират правото на всеки български гражданин да има по-добър живот и достойно съществуване. Оцеляването и просперитетът на нашата страна изискват коренна промяна, настъпателна политическа борба и принципно нова политика.

Левите обединени сили са Алтернативата за спасение на Отечеството. Те могат да преодолеят неолибералния консенсус на статуквото, да инкриминират Програмата “Ран-Ът” и да осигурят по-добро управление.

Затова

Ние долуподписаните

Обединени около следните ПРИНЦИПИ и ЦЕЛИ за изграждане на нова демократична България и нова демократична Европа:

- равенство, социална справедливост, солидарност и законност;
- патриотизъм и интернационализъм;
- народна и пряка демокрация, стремеж към социализъм като нарастваща световна тенденция, като нов път за социално – икономическо развитие;
- пълна трудова заетост и социална сигурност; за равен труд равно заплащане в Обединена Европа;
- срещу всякаква форма на дискриминация и шовинизъм; за етническа и верска
толерантност;
- мир и международна сигурност; равномерно развитие на европейските страни.

Заявяваме своята решителност за БОРБА срещу:

- господстващия неолиберален модел на управление;
- бедността, безработицата и голямото социално разслоение;
- погромите в основните социални сфери – здравеопазване, образование, наука, култура, спорт и в околната среда;
- престъпността, корупцията и олигархията;
- антикомунизма, антисоциализма, неофашизма, русофобията;
- диктатурата на Федералния резерв, Световната банка, МВФ, ЕЦБ, банковата система у нас и хегемонизма в международните отношения.

Издигаме своята СЪЗИДАТЕЛНА АЛТЕРНАТИВА за:

- Национална доктрина за сигурност, за спасяване, възстановяване и устойчиво развитие на България като модерна високотехнологична страна, за нейното пълноценно интегриране в Европа и света;
- активна социално-икономическа роля на държавата и общините; формиране и развитие на държавен и кооперативен сектори със свои банкови, застрахователни и външнотърговски организации; природните ресурси и животоосигуряващите дейности (електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, чистота, обществен транспорт и др.) да са държавна и/или общинска собственост; недопускане на частни монополи и картелни споразумения;
- относително самостоятелна финансова политика и недопускане на фискален борд;
- условия и подкрепа за занаятчийството, дребното и средно отговорно предприемачество;
- защита на българската земя, село и селскостопански производители;
- спиране и ревизия на престъпните приватизационни сделки и отнемане в полза на обществото на незаконно придобитото имущество;
- защита на широките права и интереси на трудещите се маси;
- нова политика на доходите, чувствително повишаване на покупателната способност на населението; прогресивно подоходно облагане и въвеждане на необлагаем минимум;
- повишено бюджетно финансиране в основните социални сфери; безплатно здравеопазване и образование за всеки;
- справедлива пенсионна система, осигуряваща достойни старини;
- условия за успешен старт на младите хора в трудовата реализация.
- по-високи гаранции за сигурността на гражданите, обществото и държавата;
- независима, балансирана и демилитаризирана външна политика.

На тази основа ние формираме ЛЕВИ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ, състоящи се от политически партии, обществени организации, граждански сдружения, активни личности за провеждане на настъпателна и целенасочена дейност, която да доведе до нова националноотговорна вътрешна и външна политика на Република България.

ЛЕВИТЕ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ са безсрочен политико-граждански проект, който се изгражда на равноправни начала, запазва организационната самостоятелност и идейната идентичност на неговите участници, не допуска лидерски претенции.

Обединението се представлява от Съвет, състоящ се от по един представител на организациите и експерти, подписали споразумението. Съветът заседава не по-малко от един път на месец и се стреми да взема основните си решения с консенсус, а при невъзможност – с обикновено мнозинство. ЛОС създават комисии и работни групи, които се утвърждават от Съвета. Той определя и своите говорители по направления.

ЛЕВИТЕ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ са открити за нови участници. Те могат да влизат в партньорски отношения с други сродни обединения. Провеждат многостранна обществено-политическа дейност, а при различните избори в страната излизат със свои платформи и програми, със свои кандидати за изборни длъжности.

9 юни 2011 г. София

Подписали:

ПП “Българска комунистическа партия”

ПП “Българската левица”

ПП “Българска работническа партия (комунисти)”

ПП “Българска работническо-селска партия”

ПП “Българска работническа социалистическа партия”

ПП “Движение “Народен юмрук” за защита на
пенсионери, безработни и социално слаби граждани”

ПП “Национално движение за спасение на Отечеството”

ПП “Партия на българските комунисти”

ПП “Социалистически младежки съюз”

ПП “Социалистическа партия “Български път”

Движение за съпротива “23 септември”

Национално движение “Георги Димитров”

Сдружение “Български работнически съюз”

Сдружение “Апостолски свободен обединен съюз”

Сдружение “Съюз за социална справедливост на ромите”

Сдружение “Гражданско обединение за България”

Асоциация “България”

Сдружение "Ромска солидарност"

Доказани експерти, авторитетни личности:

 

начало