ЕНГЕЛС ЗА КАПИТАЛИЗМА КАТО ПРЕДУМИШЛЕНО УБИЙСТВО


Когато някой отделен човек нанесе на друг човек физическа повреда, а именно такава повреда, която причинява смърт на пострадалия, ние наричаме това убийство; когато убиецът е знаел предварително, че повредата ще бъде смъртоносна, тогава наричаме неговото деяние предумишлено убийство. Но щом като обществото /под „общество“ тук Енгелс имам предвид господстващата капиталистическа класа – бел.ред./ поставя стотици пролетарии в такова положение, че те неизбежно биват покосени от преждевременна и неестествена смърт, която е тъкмо толкова насилствена, колкото смъртта от меч или куршум; щом като то отнема от хиляди хора необходимите условия за живот и ги поставя в такова положение, в каквото те не могат да живеят; щом като със силната ръка на закона ги принуждава да останат сред тези условия, докато не настъпи смъртта, която трябва да бъде последицата от тези условия; щом като то знае, и много добре знае, че тези хиляди непременно ще паднат жертва на тези условия, и при все това допуска те да съществуват – тогава това е в също такава степен предумишлено убийство, като деянието на отделния човек, само че прикрито и коварно убийство, убийство, от което никой не може да се брани и което не изглежда на убийство, защото човек не вижда убиеца, защото този убиец са всички и все пак никой, защото смъртта на жертвата изглежда естествена и защото тя е по-малко грях на действие, отколкото грях на бездействие. Но тя остава предумишлено убийство.

из Фр.Енгелс – „Положението на работническата класа в Англия“, 1845 г. 

начало