Становище на ЦК на БКП във връзка с позицията на Л. Троцки

по Септемврийското въстание 1923 г.

[София, декември 1924 г.]

БКП И ЛЕНИНИЗМЪТ

[..J* ЦК на БКП вижда в опитите на другаря Троцки да подмени ленинизма с меншевизъм, респективно троцкизъм, един удар не само върху единството на славната РКП (б), но и удар върху целия Комунистически интернационал, удар върху освободителната борба на всесветския пролетариат.

Тоя опит на другаря Троцки ще срещне, не се съмняваме, решителен отпор от всички страни. Не троцкизмът, а ленинизмът е, който изведе на широкия път към осъществаването на социализма пролетариата и трудещото се селячество в Русия, не троцкизмът, а ленинизмът е, който под знамето на Коминтерна води към смъкването на кървавата буржоазна власт и към възстановяването властта на работниците и селяните, и създаването на всесветския съюз на социалистическите републики. Никой не е в състояние да изтръгне от ръцете ни знамето на Ленин и да ни връчи знамето на троцкизма.

Ние, обаче, Българската [ком]партия, трябва да прибавим към всичко това своя протест и възмущение против опита на другаря Троцки да аргументира своята антиболшевишка теза с фалшификация на нашето Септемврийско въстание през 1923 г. Другаря Троцки обвинява партията, че тя, за да поправи юнската си грешка, "се хвърлила във въстанието, без да е подготвила политическите и военнотехнически предпоставки" за него.

Позицията на др. Троцки по тоя въпрос е позиция ликвидаторска, позиция на ония, които охулиха въстанието, отрекоха героическата борба на българските работници и селяни, и стъпкаха паметта на хилядите скъпи жертви, позиция на ония, с които партията се справи още в първите дни на стъпването си на крака, като ги изхвърли из своите редове. Позицията на другаря Троцки, като подхранваща илюзия за правотата на ликвидаторската теза, особено в настоящия момент, когато партията се готви за нова борба, е не само пакостна, но и предателска спрямо БКП и борещите се под нейното знаме работници и селяни.

По отношение на нашата партия ние най-ясно виждаме меншевишкия уклон на другаря Троцки и затова най-силно протестираме против неговите опити да подменя болшевизма с меншевизъм.

По пътя на Ленин ще вървим ние и ленинизмът ще ни бъде факел в борбите!

ЦДА, ф. 3Б, оп.4, а. е. 55, л. 125. Копие. Машинопис.

*Липсва началото на документа 

начало