ИДЕЙНО-ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „23 СЕПТЕМВРИ“.

ИНТЕРВЮ ЗА ВЕСТНИК „ЖАРАВА“

Кога е създадено Движението „23 септември“?

Движение за съпротива „23 септември“ се създаде през 2002 г. Първите прояви, в които участвахме, бяха протестите срещу агресията на САЩ в Ирак през пролетта на 2003 г. и против българското участие в тази агресия. През следващите 10 години ние взехме участие и организирахме редица анти-капиталистически, анти-империалистически и анти-военни протести, дискусии, прожекции, подписки. Също така създадохме марксистки интернет сайт www.septemvri23.com, участвахме в написването, превеждането и разпространяването на редица марксистки книги и брошури.

През 2012 г., въз основа на натрупания през последните години опит ние, членовете на „Движение за съпротива 23 септември”, преценихме, че главната задача пред нас в момента е разгръщането на широки обсъждания по все по-изострящите се проблеми на съвременността. Такива обсъждания са необходимо условие и средство за изясняване на причините, които пораждат препятствията и трудностите в развитието на обществения живот, както и за изясняване на възможностите и пътищата за тяхното преодоляване. Изхождайки от тази оценка „Движение за съпротива 23 септември” вижда своята роля в това да се превърне в инициатор и организатор на подобни обсъждания и да даде своя принос в търсенето и намирането на решения от теоретическо и практическо естество на най-неотложните проблеми. Поради това сметнахме за целесъобразно да променим названието на нашата организация от Движение за съпротива „23 септември” в Идейно-дискусионен клуб „23 септември”. По този начин едновременно подчертаваме и приемствеността в нашите позиции, и промяната във фокуса на непосредствената ни дейност. Смятаме, че тази преориентация на усилията, която на пръв поглед ще изглежда „крачка назад”, в действителност ще ни позволи в близко бъдеще да осъществим „две крачки напред” в разгръщането на съпротивителното движение срещу капиталистическата реставрация.

Каква е политическата ви платформа?

Ние сме убедени, че днес:

• експлоататорската обществена система с всеки изминал ден увеличава страданията на трудовите хора и се превръща в заплаха за съществуването на живота върху планетата;
• премахването на частнособственическите отношения е ключът за преодоляване на днешните социални злини: социално неравноправие и потисничество, бедност, морална деградация, безработица, проституция, престъпност и т.н.;
• благата, които произвеждат трудовите хора и които в рамките на съществуващата социална система се присвояват от привилегированата класа (буржоазията), са напълно достатъчни за задоволяването на основните потребности на всяко човешко същество, за премахването на мизерията и страданията на стотици милиони наши събратя, при положение че ресурсите и технологиите се използват не за извличане на частни печалби, а за човешко развитие;
• единствена алтернатива на капитализма е изграждането на общество без експлоатация на човек от човека, където:
– средствата да производство ще са обща собственост на всички хора, на цялото общество,
– балансите и пропорциите между различните отрасли на производствената дейност ще се регулират по планов път,
– непосредствена цел на производството ще бъде задоволяването на човешките потребности (а не печалбата),
– разпределението на средствата за живот ще се осъществява според труда – през първата фаза от развитието на новото общество, и според нуждите – през втората фаза (още по въпроса виж на други места в сайта);
• изграждането на новото безкласово общество е възможно единствено чрез разгръщане на общонародна съпротива срещу диктатурата на едрите собственици и техните задокеански покровители;
• в настоящия момент най-належащата задача е да се пристъпи към създаване на революционна организация в България, която да играе ролята на авангард в борбата за свобода, като съдейства за сплотяване и организиране на трудещите се от отделните предприятия, отрасли и региони на страната, без разлика на етническа и религиозна принадлежност, в защита на техните общи жизнени интереси.

Имате ли структури в страната?

Ние не сме политическа организация и затова нямаме структури по страната. През годините сме се свързали с голям брой наши съмишленици, както в страната, така и в чужбина. С много от тях поддържаме редовна връзка. Съмишлениците ни отстояват идеите, за които се борим, по места и участват в различни протестни масови инициативи.

Напоследък неофашизмът все повече и повече набира сили в Европа и света. Вие как оценявате това негово възраждане?

Фашизмът е средство за самосъхранение на капитализма. Докато съществува финансов капитал и империализъм, ще има и заплаха от фашизъм. Борбата срещу фашизма е част от борбата против капитализма. При все това, опасността от открита терористична диктатура на най-реакционните елементи на финансовия капитал създава обективна възможност за най-широко обединение на всички демократични (вкл. буржоазно-демократични) сили. Ще трябва да се положат всички усилия тази възможност да се превърне в действителност, в случай на фашистка заплаха. Ние винаги сме заемали активна антифашистка позиция, участвали сме в различни антифашистки инициативи и прояви, повечето от нас са членове и на Българския антифашистки съюз. Много наши другари през годините са били заплашвани, нападани и тежко пребивани от фашисти. Този терор, извършван срещу нас, има за цел да ни сплаши, а също така да ни изолира от обществото, да се затрудни свързването на съществуващото народно недоволство с нашите идеи за преобразуване на света. Същата тенденция наблюдаваме и в редица други близки и далечни нам страни, където наши другари са подлагани на фашистки терористични нападения. Това е закономерна тенденция при загниващия капитализъм, с която ние трябва да намерим начин да се справим, така както успяха да се справят нашите предшественици от БКП и Отечествения фронт преди 70 години.

Ще успее ли Златният телец през второто десетилетие на 21 в. да тласне света към нова форма на съществуване на капитализма или ще рухне?

Със сигурност капитализмът няма да рухне сам. Трябва да се създаде такава сила, която с активните си и целенасочени действия да му „помогне“ да рухне. Ако не се създаде такава сила, капитализмът със сигурност ще се съхрани, макар и вероятно под някаква видоизменена форма, която е много вероятно да доведе унищожаването на цялото човечество. Заплахата е реална и трябва да помогнем на хората да я осъзнаят час по-скоро.

Как оценявате днешната политическа обстановка в България?

Вече четвърт век живеем в условия на реставриран капитализъм. Страната ни загуби националната си независимост, превърна се в неоколония на Запада. Народът ни е жестоко ограбван, докаран е до просешка тояга. Затова огромна отговорност носят водещите политически партии, които под една или друга форма обслужват империализма. Но отговорност носим и ние, противниците на тази система, за това, че за 25 години не сме успели да създадем така нужната, животоспасителна за България революционна организация.

Има ли изход за българския народ? И как ще се наложи той?

Пътят за съществена промяна в обществените отношения минава през осъзнаване от страна на широките трудещи се и експлоатирани маси на техните действителни жизнени интереси. Поради това всички усилия на „23 септември” са насочени към тази цел, като в сегашния момент на идейно-теоретична обърканост най-важната задача е да се съдейства за идейното израстване на кадри, които в перспектива ще работят за сплотяването на наемните трудещи се, безработните, студентите и другите онеправдани слоеве в защита на техните общи интереси. 

начало