КАКВО ПРЕДСТОИ?

Георги Димитров

Много и големи са поуките, които донесе Септемврийското въстание за трудещите се маси и специално за техните политически организации – Комунистическата партия и Земеделския съюз.

Всички тия извънредно ценни поуки биха могли да се резюмират накъсо в няколко главни пункта.

Първо – Септемврийското въстание показа, че за смъкването на узурпаторската банкерско-спекулантска власт и за създаването на работническо-селското правителство са необходими преди всичко единодушната и обща борба на трудещия се народ и пълното осъществяване на единния фронт между градския пролетариат и трудещите се селски маси, както и между техните политически организации и специално между Комунистическата партия и Земеделския съюз.

Второ – опитът на Септемврийското въстание показа също, че за победата на трудещия се народ над една власт, която разполага с държавния апарат и с цялото въоръжение на страната, съвсем не са достатъчни само многочислеността, единодушието и готовността за жертви на въстаналите маси, но още е необходима и възможността за бързо и масово въоръжение и изолирането на правителството до такава степен, щото то да не бъде в състояние да си послужи против народа с масата на армията и с други значителни въоръжени сили, каквито бяха през септемврийските събития врангеловите части и македонските чети.

Трето – Септемврийското въстание доказа нагледно, че въоръжената борба на масите може да разчита на успех, при наличността на първите две условия, само ако би имало едно единно политическо ръководство на борбата за цялата страна, една здрава спойка, пълно разбиране и взаимно доверие между ръководещите народното движение политически партии.

Четвърто – Септемврийското въстание доказа, най-сетне, че моментът за започване решителното действие на масите, както и методите на борбата за премахването на узурпаторската и тираническа власт обикновено се определят не от волята на народните партии, колкото и масови и силни да са те, а от управляющата клика, държаща в ръцете си властта, от условията, които тя създава, и затова партиите, които стоят начело на народното движение, винаги трябва да са готови да приемат решителната борба, щом тя става неизбежна, и да бъдат в състояние да преминават бързо от едни методи към други според изменяващите се нужди и условия на борбата и съобразно действията на узурпаторската власт.

Тия именно главни и тъй ценни уроци от Септемврийското въстание, заплатени за жалост с толкова много народни жертви и кръв, предстои да бъдат сега до дъно използувани от самите трудещи се маси, от техните две масови политически партии и специално от Комунистическата партия – за подготовката на окончателната народна победа.

Защото днес никой не може да си прави илюзията, че българският трудещ се народ ще успее да се освободи от днешния узурпаторски и варварски режим чрез избори и чрез познатите парламентарни средства, а още по-малко чрез такива едни „избори", каквито се произвеждат на 18 ноември. В преживявания период на пълна ликвидация на парламентаризма, към която прибягва буржоазията във всички страни, това е абсолютно изключено. Дори в една тъй демократична страна, каквато е републиканска Австрия, нейният министър-председател Зайпел не се посвени да даде да се разбере в предвечерието на последните законодателни избори, че ако неговото банкерско-буржоазно правителство не получи необходимото парламентарно болшинство, той няма да предаде властта на друго правителство, а ще бъде принуден да управлява с диктатура.

И в нашата страна – след всичко това, което извършиха управляющите узурпатори от 9 юни досега и особено през септемврийските събития, за да задържат на всяка цена властта в ръцете си – може ли да се намери такъв наивник, който да вярва, че ако даже по някакво чудо трудещите се маси биха могли да получат в произвежданите избори парламентарно болшинство, цанковото правителство и стоящият зад кулисите „конвент на десетте" доброволно ще преклонят глава пред народната воля и ще допуснат да се създаде едно действително народно правителство?

Днешната узурпаторска и насилническа власт, която безогледно тъпче и конституция, и закони, която не дава нито счупена пара за принципите и за най-елементарните изисквания на парламентаризма, която умишлено заприщва всички пътища и възможности за легална и парламентарна борба, която управлява страната с огън и меч и изкарва срещу народа топове и картечници, която си служи с най-жестоки насилия и масови политически убийства – такава една власт може да бъде смъкната само с масовата народна сила, чието изражение чрез книжната бюлетина при дадените условия се явява невъзможно или най-малко съвършено недостатъчно. Никога народната мъдрост „Клин с клин се избива" не е имала по-вярно практическо приложение и оправдание.

Използуването на ценните уроци от Септемврийското въстание за освобождението на народа и страната от непоносимата узурпаторска и тираническа власт обаче ще зависи преди всичко от Комунистическата партия. То ще се извърши толкова по-скоро, колкото по-бързо се възстанови организацията на Партията и стегнат нейните разстроени редове и колкото по-крепко е единството в самата Партия, в нейното ръководство и в нейната дейност и борба.

Ние разбираме добре, че след преживяното през септемврийските събития раздрусването на партийното единство е едно неизбежно явление. Подлагането на преоценка всички досегашни партийни ценности след такива събития е не само съвършено понятно, но е и абсолютно задължително. Различията в мненията и споровете по тактиката на Партията в подобни случаи са нещо, което само по себе си се разбира.

Върховните интереси на движението на трудещите се маси, както и бъдещето на комунизма в България обаче налагат бързо да се изживее всичко това в рамките на Партията и при строгото спазване на партийната дисциплина. Чрез една партийна и другарска самокритика, оставяйки настрана страничните и лични моменти и имайки пред очи само големите интереси на борбата за освобождението на народа и страната от узурпаторската власт и вилнеющата реакция, както и за работническо-селското правителство, Партията трябва единодушно да ориентира своята тактика в своята целокупна дейност в съгласие с историческите поуки от Септемврийското въстание.

Тук именно се намира и ключът за разрешението на днешната българска проблема.

За останалото – нашите врагове сами предостатъчно работят със своите колосални престъпления и неизмерими безумия спрямо българския трудещ се народ и спрямо страната.

в. „Раб. вестник" бр. 4 от 18 ноември 1923 г., год. XXVIII

 

начало