ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВТОРАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА

БАЛКАНСКИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ

На 1-2 декември 2007г. в София се проведе Втората Конференция на балканските комунистически и работнически партии. Участваха следните партии и организации от Балканите: Българска работническа партия (комунисти) и Движение за съпротива „23 септември” от България, Комунистическа организация на Гърция (КОЕ), Маоистката комунистическа партия и Марксистко-ленинската комунистическа партия от Турция/Северен Кюрдистан и Партия на труда от Сърбия.
Конференцията протече в обстановка на другарски и плодотворни дискусии. Ние, участвалите партии и организации, дискутирахме проблемите, с които се сблъскваме на Балканите, пътищата, по които да ги разрешим, и взехме решения как да продължим борбата за в бъдеще. Ние постигнахме общо съгласие по въпроса, че е необходимо да се засили взаимодействието и солидарността между комунистическите, революционните, прогресивните и антиимпериалистическите сили на Балканите, а също и в региона като цяло.
Неолибералният курс, който империализмът и местните господстващи класи налагат на Балканите чрез директивите на ЕС и чрез институции като МВФ и Световната банка, прави работническата класа и трудещите се още по-бедни и по-бедни. Отношенията на работното място (между собственика и работниците) стават все по-несправедливи, приватизацията се разраства, безработицата и бедността продължава да нараства, продължава да се засилва и фашисткото и ултра-реакционно движение, например в Сърбия, Гърция и Турция. В Турция държавата провежда шовинистка и расистка офанзива срещу кюрдския народ, както и срещу левите сили. Турция не само провежда военни операции в Северен Кюрдистан, но и също така подготвя и нови операции в Южен Кюрдистан (Северен Ирак).
След колапса на СССР и на Източния блок през 1989-1990г. Балканите се превърнаха в нов пазар, на който империалистическите сили се опитват да наложат своята хегемония. Полуостровът се превърна във важен транспортен път, по който се пренася нефт и природен газ от Кавказ/Каспийско море за Европа и световните пазари.
Мнозинството балкански страни станаха членове на ЕС и същевременно и на НАТО, но въпреки това съперничеството между ЕС, Русия и САЩ на Балканите продължава. През последните години САЩ преместиха значима част от своята военна мощ, разположена в Западна Европа, на Балканите. Специално нейните военни споразумения с Румъния и България не се ограничават с предоставяне на военни бази на САЩ, но също и за да посрещне нуждите на САЩ от войници. В някои части на бивша Югославия като Косово, Босна и Херцеговина и Македония, бяха разположени военни части и макар техният брой да не е много голям, те осигуряват голяма ударна мощ и подвижност. Освен своите бази в Гърция и Турция, САЩ засилиха своето военно присъствие в региона с нови бази в Румъния и България. Това развитие показва стратегическата важност на Балканите за САЩ, които планират да не ги напуснат никога, като в същото време нараства заплахата от нови балкански войни.
Докато империалистическите сили се борят една с друга в региона, те използват всякакви методи, за да усмирят работниците и трудещите се, които им се противопоставят и се борят срещу тях. Империалистическите сили, които засилват своята хегемония в региона чрез средства като ЕС и НАТО, тласкат работническата класа и трудещите се на Балканите към все по-голяма и по-голяма бедност и мизерия, налагайки им неолиберален курс на развитие посредством институции като МВФ и Световната банка. Приватизацията продължава, извоюваните социални и демократически права се елиминират, като особено интензивен е процесът на социален разпад в новите страни-членки на ЕС. Друга последица от тази политика е нарастващото замърсяване на околната среда и унищожаването на природата, което е достигнало до ниво, сериозно застрашаващо човечеството. Докато от една страна транснационалните монополи увеличават печалбите си в новите пазари, завладени от тях, от друга страна нараства безработицата и намаляват покупателните способности на трудещите се. Буржоазната офанзива срещу работническата класа и трудещите се с цел те да бъдат лишени от своя организация, продължава по много начини. От собствен опит работническата класа и трудещите се маси на Балканите разбират с всеки изминал ден все по-добре, че ЕС, представян им като голяма надежда, е съюз на европейския монополистически капитал и не води до нищо друго освен до експлоатация и ограбване. Чрез средства като например т.нар. „анти-терористични” закони, се ликвидират демократическите права и свободи, а с новите полицейски закони се дава на полицията неограничена власт, чрез която се подготвя почвата за нови атаки и кланета.
Съвместно с местните колаборационистки режими империалистическите сили продължават да разпалват национализъм, шовинизъм и расизъм между народите на Балканите и да противопоставят народите един на друг. Империалистическата политика „разделяй и владей” се прилага в страните с национални малцинства. Признавайки усложненията, които империалистическата намеса предизвиква в региона, а също и необходимостта да отговорим на нуждите на националните малцинства, ние стигнахме до заключението че въпросът за националните, етническите и религиозните малцинства може да бъде най-правилно разрешен от революционните комунистически сили на Балканите. Ние се съгласихме, че наша най-неотложна задача е да разобличаваме империалистическите планове за региона и да защитаваме правото на самоопределение, пълно равенство за всички нации, етнически и религиозни малцинства. Решението на националния въпрос по справедлив за народите начин, от Босна до Косово, от Македония до Кюрдистан, се сблъсква със съпротивата на империализма и на реакционните сили. Пролетарският интернационализъм, приятелството, солидарността между народите срещу империализма, е единственият начин да се разреши националният въпрос.
Подобно на други части от света, също и на Балканите има народна воля за борба, различни обществени и политически движения водят борба с империалистическата експлоатация и агресия. Нашата Конференция приветства и подкрепя стачките и съпротивата на работническата класа, на трудещите се и на младежта от балканските страни срещу империалистическата агресия и неолиберализма. Някои от последните примери за борба са стачките на работниците от „Тюрк – Телеком” (Турция), на учителите в България и на развиващото се движение в защита на правото на социално осигуряване в Гърция.
Да се засили и координира борбата срещу империалистическата агресия и неолиберализма на Балканите е неотложна задача за всички комунисти, революционери и анти-империалисти в региона. Борбата срещу окупацията и хегемонията на империалистическите сили в нашия регион и в други региони, също както и борбата срещу расизма и шовинизма, който се разпространява сред нашите народи и империалистическата експлоатация и грабеж, е една от нашите непосредствени задачи.
Нашата Конференция приветства силите, които се съпротивляват срещу империализма и се борят за революция и социализъм срещу системата на експлоатация и потисничество на Балканите и в другите страни по света, и изразява своята солидарност с тях.

Не на чуждите военни бази, империалисти, вън от Балканите!

Не на МВФ и неолиберализма, налаган от САЩ и ЕС!

Не на шовинизма и расизма, да живее братството между народите!

На борба за свят без експлоатация и потисничество!


Втора конференция на балканските комунистически и работнически партии
1-2 декември 2007г., София, България

начало