ДЕКРЕТ ЗА ЗЕМЯТА

1. Помешчическата собственост върху земята се премахва незабавно без всякакъв откуп.


2. Помешчическите имения, както и всички царски, манастирски и църковни земи, с всичкия им жив и мъртъв инвентар, стопански постройки и всички принадлежности преминават в разпореждане на общинските поземлени комитети и околийските Съвети на селските депутати до свикването на Учредителното събрание.

3. Всяко повреждане на подлежащото на конфискуване имущество и принадлежащо отсега нататък на целия народ се обявява за тежко престъпление, наказуемо от революционния съд. Околийските съвети на селските депутати вземат всички необходими мерки за спазване на най-строг ред при конфискуване на помешчическите имения, за определяне в какъв размер и кои именно участъци подлежат на конфискуване, за съставяне на точен опис на всичкото подлежащо на конфискуване имущество и за най-строга революционна охрана на цялото преминаващо в ръцете на народа поземлено стопанство с всичките му постройки, оръдия, добитък, запаси от продукти и пр.

4. За ръководство при осъществяването на великите поземлени преобразования, до окончателното им решаване от Учредителното събрание, трябва навсякъде да служи следното селско поръчение, съставено въз основа на 242 местни селски поръчения от редакцията на „Известия Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов” и напечатано в брой 88 на тия „Известия” (Петроград, брой 88, 19 август 1917г.)

5. Земите на обикновените селяни и казаци не се конфискуват.

26 октомври 1917г.начало