ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА НАРОДИТЕ В РУСИЯ

Октомврийската революция на работниците и селяните се започна под общото знаме на разкрепостяването.

Разкрепостяват се селяните от властта на помешчиците, защото няма повече помешчическа собственост върху земята – тя е премахната. Разкрепостяват се войниците и моряците от властта на самодържавните генерали, защото от сега генералите ще бъдат изборни и сменяеми. Разкрепостяват се работниците от капризите и произвола на капиталистите, защото от сега ще се установи контрол на работниците върху заводите и фабриките. Всичко живо и жизнеспособно се разкрепостява от ненавистните окови.

Остават само народите на Русия, които са търпели и търпят гнет и произвол, към разкрепостяването на които трябва да се пристъпи незабавно, освобождението на които трябва да бъде проведено решително и безвъзвратно.

През епохата на царизма народите на Русия систематически бяха насъсквани едни срещу други. Резултатите от тази политика са известни: кланета и погроми, от една страна, робство на народите – от друга.

Тази позорна политика на насъскване няма и не бива да се върши повече. От сега тя трябва да бъде заменена от политиката на доброволен и честен съюз на народите на Русия.

В периода на империализма, след февруарската революция, когато властта премина в ръцете на кадетската буржоазия, неприкритата политика на насъскване отстъпи място на страхливо недоверие към народите на Русия, на политиката на свади и провокации, прикриваща се със словесни заявления за „свобода” и „равенство” на народите. Резултатите на тази политика са известни: засилване на националната вражда, подриване на взаимното доверие.

На тази недостойна политика на лъжата и недоверието, свадата и провокацията трябва да се сложи край. От сега тя трябва да бъде сменена с откритата и честна политика, водеща към пълно взаимно доверие на народите на Русия.

Само в резултат на такова доверие могат да се поставят основите на честен и здрав съюз на народите на Русия.

Само в резултат на такъв съюз могат да бъдат споени работниците и селяните на народите на Русия в една революционна сила, способна да устои против всякакви посегателства от страна на империалистическо-анексионистичната буржоазия.

Изхождайки от тези положения, първият конгрес на съветите през юни тази година провъзгласи правото на народите на Русия на свободно самоопределение.

Вторият конгрес на съветите през октомври тази година потвърди това неотменно право на народите на Русия още по-решително и определено.

Изпълнявайки волята на тези конгреси, съветът на народните комисари реши да сложи в основата на своята дейност по въпроса за националностите на Русия следните правила:

1. Равенство и суверенност на народите на Русия.

2. Право на народите на Русия на свободно самоопределение, включително до отделяне и образуване на самостоятелна държава.

3. Отмяна на всички и всякакви национални и национално-религиозни привилегии и ограничения.

4. Свободно развитие на националните малцинства и етнографски групи, населяващи територията на Русия.

Произтичащите от тук конкретни декрети ще бъдат изработени незабавно след конструирането на комисията по националните работи.

От името на Руската република

Народен Комисар по националните работи

Йосиф Джугашвили – Сталин


Председател на Съвета на Народните Комисари

В.Улянов – Ленин

2 ноември 1917г.начало